جلسه هم اندیشی "انجمن اولیاءو مربیان "و "سازمان دانش آموزی