جلسه هم اندیشی مدیران سازمان دانش آموزان 6 استان در خصوص سرویس مدارس