جلسه آموزشی توجیهی مسئولان سامانه جذب و سازماندهی پیشتازان استان های کشور

جلسه آموزشی توجیهی مسئولان سامانه جذب و سازماندهی پیشتازان استان‌های کشور برگزار شد.