اولین جلسه ستاد برگزاری نشست نهمین دوره مجلس دانش آموزی