1397/09/08

مانور سراسری زلزله و ایمنی دردبیرستان دخترانه دوره اول اکبر آدینه با حضور مهندس سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان و سایر مسئولان برگزار شد

حضور مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در مانور زلزله و ایمنی محله محور در کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان ، مهندس سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان  وپرسنل مدیریت بحران استانداری با حضور در محل برگزاری مانور زلزله و ایمنی محله محور در دبیرستان دخترانه دوره اول اکبر آدینه ناحیه2کرمان بر فرایند اجرای مانور نظارت نمودند

مدیرکل میریت بحران  استان ضمن تشکیل جلسه مدیریت بحران در محل برگزاری مانور بر ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان ، والدین و سایر اقشار در جهت حفاظت از خود در مواقع بحران تاکید نمود

وی افزود : ضرورت دارد همه دستگاه ها در جهت برگزاری مانور زلزله و ایمنی محله محور همکاری نمایند.


نظر شما: