1397/10/08

رییس سازمان دانش آموزی استان همدان در جلسه ی رؤسا و معاونین شهرستان ها ،نواحی و مناطق عنوان کرد.

کارشناسان شهرستان ها،نواحی و مناطق با ید افرادی توانمند و با تجربه باشند.

در این جلسه رضا میرزایی مدیر سازمان دانش آموزی ضمن تشریح فعالیت های سه ماه اخیر به بیان اهداف و برنامه های آینده ی سازمان پرداخت و تاکید کرد کارشناسان شهرستان ها ،نواحی و مناطق باید افرادی توانمند و با تجربه باشند که بتوانند برنامه ها را به خوبی اجرا کنند. همچنین تلاش فراگیر جهت گرفتن مجوز بوفه ها و سامان دادن این امر مهم به مدیران مناطق واگذار شده است.

میرزایی همچنین برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی را در استان همدان موفقیت آمیز دانست و گفتند در جذب دانش آموزان پیشتاز بیش از 60 درصد رشد داشته ایم.


نظر شما: