مشاور فرهنگی معاون وزیر آموزش و پرورش بر تبیین سهم سازمان دانش آموزی در ریل گذاری آموزش و پرورش تاکید کرد.

سهم سازمان دانش آموزی را در ریل گذاری آموزش و پرورش تبیین کنیم

پانای کودک و نوجوان به زودی راه اندازی می شود

باید تعامل مناسب و موثر خبرگزاری و مدارس شکل بگیرد

مشاور سازمان دانش آموزی:تعالیم سازمان دانش آموزی تعالیم سند تحول بنیادین است

تعالیم سازمان دانش آموزی تعالیم سند تحول بنیادین است

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی، دوره نهم مجلس دانش آموزی را دوره طلایی مجلس خواند.

دوره نهم مجلس دانش آموزی دوره طلایی مجلس است

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی توانمندسازی دانش آموزان را برای ورود به اجتماع بر اساس سند تحول ‏بنیادین ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی دانست.‏

توانمندسازی دانش آموزان برای ورود به اجتماع بر اساس سند تحول بنیادین ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی است

مدیر مرکز کنترل سفرهای برون استانی دانش آموزی مسئولیت مرکز کنترل اردویی را در بخش صدور مجوز حرکت اردوهای دانش آموزی عنوان کرد.

مسئولیت مرکز کنترل اردویی در بخش صدور مجوز حرکت اردوهای دانش آموزی است

سیدهادی دلبری در دومین روز از نشست هم اندیشی مدیران ستاد و استانی سازمان دانش آموزی:از رونمایی سایت جدید تا یک ماه آینده خبر داد.

از رونمایی سایت جدید تا یک ماه آینده خبر داد

مدیر کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضای پرورشی بر فعالیت های مدرسه محور تاکید کرد.

تاکید مدیر کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضای پرورشی بر فعالیت های مدرسه محور

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش برهم افزایی بحث سرویس های مدارس تاکید کرد.

تاکید برهم افزایی بحث سرویس مدارس

قائم مقام سازمان دانش آموزی ،همکاری سازمان و انجمن اولیاو مربیان را در پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت و آموزش و پرورش مهم دانست

یقین دارم سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان می توانند در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش همگام باشند