مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خبرداد:

1397/10/09

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش برهم افزایی بحث سرویس های مدارس تاکید کرد.

تاکید برهم افزایی بحث سرویس مدارس

نورعلی عباسپور در جلسه "هم اندیشی سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان درباره سرویس مدارس" گفت: با وجود اشتراک هایی که با سازمان دانش آموزی داریم لازم است درباره بحث سرویس مدارس یک هم افزایی داشته باشیم.

او ادامه داد: باید بتوان با بهترین امکان یک برنامه و طرح را اجرا کرد در این راستا باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

مدیرکل انجکم اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: در بحث لباس فرم دانش آموزان نیز اقداماتی انجام دادیم و دربحث سرویس مدارس در استان ها کارهایی درحال انجام است.

عباسپور گفت: تیم های نظارتی بر بحث سرویس های مدارس شکل گرفته است بحث نظارت بر این موضوع جز مطالبات و دستورکار کارگروه های ما است.

او افزود: درباره سرویس مدارس آموزش و پرورش کارفرماست و می تواند در اختیارات خود درباره انتخاب پیمانکار سرویس مدارس نظر دهد.

 


نظر شما: