قائم مقام سازمان:

1397/10/09

قائم مقام سازمان دانش آموزی ،همکاری سازمان و انجمن اولیاو مربیان را در پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت و آموزش و پرورش مهم دانست

یقین دارم سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان می توانند در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش همگام باشند

محمد روشنی در جلسه "هم اندیشی سازمان دانش آموری و انجمن و اولیاو مربیان درباره سرویس مدارس " گفت :یقین دارم سازمان دانش آموزی وانجمن اولیا و مربیان می تواننددرپیشبرد اهداف تعلیم و نربیت و آموزش و پرورش همگام باشند.
او ادامه داد:آنچه که برای مهم است این است که سازمان وانجمن نقاط مشترک خوبی باهم دارند زیرا انجمن و سازمان قدمت بالایی در عرصه های مختلف فعالیت می کند.
روشنی گفت :سازمان و انجمن وظایفی در خارج از مدرسه دارند همچنین در شرح وظایف سازمان بخش عمده ای از کار ایجادزمینه مشارکت اولیا و مربیان دربحث های مختلف فعالیت می کند.
قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت:ما خدمات داوطلبانه ای به دانش آموزی گفت : ما خدمات داوطلبانه ای به دانش آموزان ارائه می کنیم و همکاری و تفاهم با انجمن اولیا مربیان می تواند بسیار موثرباشد.
او در پایان اظهار امیدواری کرد که نظارت بر سروبس مدارس و مباحث مرتبط  با آن امروز با همفکری و تعامل بررسی شود.

 


نظر شما: