1397/09/11

نظارت و امور فرهنگي مربوط به سرويس هاي مدارس كل كشور و اپليكيشن های مرتبط با این موضوع به سازمان دانش آموزي كشور واگذار شد.

نظارت بر سرويس مدارس كل كشور به سازمان دانش آموزي واگذار شد

بر اساس تفاهم نامه ای که میان قائم مقام سازمان دانش آموزی با مدیرکل دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان به امضا رسید، وظیفه بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزان و انجام فعالیت های فرهنگی مرتبط با این موضوع، به منظور تامین امنیت جسمی، تربیتی و روحی دانش آموزان و آرامش خیال والدین به مدت یکسال به سازمان دانش آموزی کشور واگذار شد.

بر این اساس   1-ارتقا کمی و کیفی خدمات  حمل و ن  قل به دانش آموزان 2- بررسی و نظارت بر  فرآیند های حمل و نقل دانش آموزان با مشارکت والدین 3-بهره گیری تربیتی از زمان رفت و برگشت در طول مسیر برای دانش آموزان  4- ارتقاء دانش و فرهنگ ترافیک والدین و دانش اموزان توسط سازمان دانش آموزی اجرا خواهد شد.

 نحوه نظارت بر سرویس مدارس، اجرای مباحث فرهنگي و همچنين استفاده از اپليكيشن های مرتبط در دستور كار جلسه پايان آذر ماه مديران سازمان دانش آموزی قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما: