در صورتي که دو دست را از بالاي سر آهسته از دو طرف بدن پايين آوريم

آنچه منظور شماست در فاصله ي کم و زياد ميبينم( آموزش فرامین گنگ)

آنچه منظور شماست در فاصله ي کم و زياد مي‌بينم

در صورتي که دو دست را از بالاي سر آهسته از دو طرف بدن پايين آوريم يعني  فاصله ي موضوع مورد نظر زياد است و اگر دو دست را سريع پايين بياوريم يعني فاصله کم است.


نظرات کاربران

    نظر شما: