مانند حالت زير با دو دست در جلوي بدن نيم دايره رسم مي کنيم.

در مقابل من به شکل نيم دايره بايستيد( آموزش فرامین گنگ)

در مقابل من به شکل نيم دايره بايستيد

مانند حالت زير با دو دست در جلوي بدن نيم دايره رسم مي‌کنيم.


نظر شما: